Kynologenvereniging Nieuwegein

Statuten en huishoudelijk reglement-oud

Statuten en huishoudelijk reglement kynologenvereniging Nieuwegein
Notarieel vastgelegd en gewijzigd dd. 26 maart 1991

Naam
artikel 1

De vereniging draagt de naam Kynologenvereniging Nieuwegein en is opgericht op 14 januari 1985

Zetel
artikel 2

Zij is gevestigd te Nieuwegein.

artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel de juiste wijze van het houden van honden in het algemeen te bevorderen en in
het algemeen fokkers en liefhebbers van honden nader tot elkaar te brengen.
2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen;
b. het houden van lezingen en geven van voorlichting en cursussen op kynologiseli gebied;
c. haai leden voor te lichten bij aankoop en import, dekking en verder in het algemeen en bij alles wat
de fokkerij en het opfokken van honden betreft;
d. het houden en steunen van clubmatches, behendigheidswedstrijden, tentoonstellingen en dergelijke;
e. het bevorderen van het geven van gehoor,amlieids- en behendiglieidsoefeningen;
f. het bevorderen vaii het inschrijven van nesten, alsmede van enkele honden in de Nederlaiidse
stamboekhoudi ng;
g. voorts door andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd
met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer.

Lidmaatschap
artikel 4

1. Leden van de vereniging nirlnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
Minderjarigen dienen hij aanmelding een seintjelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers te
overleggen.
2. Ereleden van de vereniging zijn natumlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt en daartoe door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen zijn benoemd. Een
voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op een schriftelijk verzoek van ten
minste tien leden.
3. Alle leden en ereleden hebben stemrecht.

Toelating
artikel 5

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating beluiten. Hiervoor is echter een
meerderheid van ten minste tweederde van het uitgebrachte aantal stemmen vereist.

Einde van het lidmaatschap
artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b.. door opzegging van het lid;
c. door diskwalificatie door de Raad van Beheer, waarbij de beëindiging van het lidmaatschap ingaat op het
tijdstip waarop de beslissing van de Raad van Beheer onherroepelijk is geworden;
d. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
e. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het eind
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de
leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit
het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit
met opgave van redenen in kennis gesteld.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft des- niettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdragen
artikel 7

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
2Indien en twee of meer personen uit een gezin of huishouden lid zijn, geldt voor dit tweede lid of volgende lid
een speciale jaarlijkse bijdrage.
3.Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen tot
betaling van een jaarlijkse bijdrage te verlenen.
4. Ereleden zijn van betaling tot een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld.
5. De in lid 1 en 2 genoemde bedragen worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld en gelden
voor het jaar volgende op dat waarin de algemene vergadering is gehouden.
6. De leden zijn gehouden de verschuldigde bijdrage te voldoen voor de aanvang van het kalenderjaar.
7. Nieuw toegelaten leden dienen de verschuldigde bijdrage te voldoen binnen één maand nadat zij van hun
toelating officieel bericht hebben ontvangen, waarbij bij aanmelding in de tweede helft van het kalenderjaar
slechts de helft van de voor dit lid geldende bijdrage verschuldigd is.

Bestuur
artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen meerderjarige leden die door de algemene
ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde
in lid 3; tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door
tien of meer leden moet ten minste tien dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het
bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid
de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt benoeming uit die voordrachten.
Einde bestuurslidmaatschap
periodiek lidmaatschap –
schorsing

artikel 9

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst,. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. Het aftredend lid is herkieshaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b door bedanken.

Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur
artikel 10

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner een
vervanger aanwijzen. De voorzitter der vereniging wordt door de algemene vergadering gekozen en maakt
deel uit van het bestuur.
2. Van heet verhandelde in elke vergadering worden onder verantwoordelijkheid van de secretaris notulen
gemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend,
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming
door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak en verantwoording
artikel 11

1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, het is echter wel
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open
plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren
door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
1. onverminderd het bepaalde onder 2 het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van
investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend gulden (f 5.000,00) (Eur. 2.268,90) te boven
gaande;
2. a . het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende
goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen
het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
t,. het optreden in rechte, waaronder mede begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die
geen uitstel kunnen lijden;
t. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. De vereniging word t in en buiten echte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.

Jaarverslag/rekening en verantwoording
artikel 12

1. het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december,
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen die
geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
commissie van onderzoek zich door een deskundig iemand doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts
door de benoeming van een andere commissie,
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Algemene vergadering
artikel 13

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop vat, het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de
jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 1 2 met het verslag van de aldaar
bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening van eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
e. vaststelling van de jaarlijkse bijdragen als bedoeld in artikel 7;
f. behandeling van de jaarlijkse bijdragen als bedoeld in artikel 7, behandeling van de eventueel
ingekomen beroepschriften als bedoeld in artikel 6, lid 7.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt,
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste twintig leden verplicht tot het bijeen roepen van
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in een veel gelezen dagblad.

Toegang en stemrecht
artikel 14

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben
geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid ‘bedoelde personen beslist de algemene
vergadering,
3. Ieder lid dat niet geschorst is van de vereniging, heeft één stem.

Voorzitterschap – notulen
artikel 15

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur
aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet
de vergadering zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt die door dealgemene vergadering worden vastgesteld en ondertekend
door voorzitter en secretaris. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van
het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis
gebracht van de leden.

Besluitvorming van de algemene vergadering
artikel 16

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is
genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd
over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen heeft een tweede
stemming, of ingeval een bindende voordracht, een tweede stemming, tussen de voorgedragen kandidaten
plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dun vinden herstemmingen plaats,
totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd
de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de
voorgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door
loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden
uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan zal herstemming
plaatsvinden. Staken de stemmen een tweede maal, dan wordt het voorstel, indien het bestuur dit wenst op
een volgende algemene ledenvergadering opnieuw op de agenda opgevoerd.
7. Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij een
ongetekende gesloten brief. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.

Bijeenroeping algemene vergadering
artikel 17

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk
aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste 21 dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

Statutenwijziging
artikel 18

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen in de statuten
zullen worden voorgesteld en welk besluit de goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
in Nederland behoeft.
2. De voorgestelde wijzigingen worden gelijktijdig met de oproeping tot de algemene vergadering aan alle
leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding
artikel 19

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de
leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. De bezittingen der vereniging worden dan met inachtneming van artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek
bij gewone meerderheid van stemmen bestemd voor een ander Kynologisch doel.
In geen geval mogen zij onder de leden worden verdeeld.

Huishoudelijk reglement
artikel 20

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en/of statuten.

Huishoudelijk reglement van de Kynologenvereniging Nieuwegein

artikel 1

Elk jaar treden twee of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster.
De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van een of meerdere tussentijdse vacatures wordt
daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van
aftreden geplaatst daar waar zij het lid vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene
vergadering, welke binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.

artikel 2

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen
zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor handhaving van de statuten en van het huishoudelijk
reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

artikel 3

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging waarvan hij kopie houdt. Hij houdt de notulen der
vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek, welke hij met de voorzitter na goedkeuring
ondertekent. Hij houdt een presentielijst der aanwezige leden op vergaderingen bij. Ieder der aanwezige leden op
vergaderingen is verplicht deze te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der
vereniging dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde zal
worden gesteld.

artikel 4

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en
tekent de kwitanties. De invordering van de contributie is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven en
verbintenissen die de som van f.500,00 vijfhonderd gulden Eur. 226.89) te boven gaan behoeft de
penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van het kasboek. Hij
doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de
kascommissie wordt door de algemene vergadering beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens
beheer over het afgelopen jaar.

artikel 5

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun
berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur af te dragen, binnen een termijn van veertien dagen.

artikel 6

Het bestuur is gehouden bij niet aanneming van een lid op aanvraag de redenen hiervan op te geven.

artikel 7

Zij die wensen op te houden lid der vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk vier weken v66r het eindigen van het
lopende kalenderjaar schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken.

artikel 8

Leden die niet voor het in artikel 7, lid 6 van de Statuten genoemde tijdstip de jaarlijkse bijdrage hebben
voldaan, kunnen van de ledenlijst worden afgevoerd.

artikel 9

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter is bepaald; de
ledenvergadering als door het bestuur vastgesteld.

artikel 10

Van de te houden algemene vergadering geeft het bestuur met opgaven der punten van behandeling ten minste
21 dagen van te voren kennis aan de leden. Elk aanwezig lid brengt ter vergadering een stem uit. Het stemmen
bij volmacht is uitgesloten.

artikel 11

Elk lid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na
toelichting van de voorstellen op de agenda der volgende ledenvergadering geplaatst mits de vergadering zich
daar voor verklaart. Op voorstellen die niet op de agenda staan, kunnen geen beslissingen worden genomen.

artikel 12

Ieder lid of erelid heeft het recht van introductie voor vergaderingen of bijeenkomsten na goedkeuring door de
voorzitter.

artikel 13

Een algemene ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd,
in welk geval artikel 11 niet van toepassing is.

artikel 14

Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris getekend, voor zover dit
niet, anders bij de wet of verordening wordt vereist.

artikel 15

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelgevallen beslist de voorzitter.

artikel 16

Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen
plus een mits bij statuten en reglement niet anders is bepaald.

artikel 17

Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene vergadering met ten minste
tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland op deze wijziging is vereist.

artikel 18

Cursussen, die door de vereniging worden gegeven, worden georganiseerd door het bestuur, dat de aanmeldingen
en de administratie verzorgt en de cursusgelden int. Aan cursussen kan slechts worden deelgenomen door leden
van de vereniging, nadat zij hun contributie voor het lopende verenigingsjaar en het cursusgeld hebben voldaan.
De kosten voor deelname aan een cursus (cursusgeld) worden door het bestuur vastgesteld. De voor de cursus
benodigde docent(en) en/of instructeur(s) worden door het bestuur benoemd. De benoeming is te allen tijde
wederzijds opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en indien deze van bestuurszijde geschiedt
onder opgave van redenen aan de betrokkene. Binnen veertien dagen na ontvangst van de opzegging kan deze in
beroep komen bij de algemene ledenvergadering. Docent(en) en instructeur(s) kunnen recht doen gelden op een
financiële vergoeding, die voor de aanvang van de cursus(sen) in overleg met hen door het bestuur wordt
vastgesteld evenals de wijze waarop deze zal worden voldaan. Docent(en) en instructeur(s) zijn verantwoordelijk
voor een goede gang van zaken tijdens de lessen, waarbij zo veel mogelijk een bestuurslid aanwezig is. Plaats,
datum, tijd, tijdsduur en alle andere zaken de uitvoering van de cursus(sen) betreffende worden in overleg met
het bestuur door de docent(en) en instructeur(s) vastgesteld en tijdig door het bestuur gepubliceerd.

Slot bepaling

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig verschil omtrent de toepassing, beslist in
spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene ledenvergadering.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 23 mei 1986.

Download als pdf

ps. De tekst op deze pagina is in ±2006 met ocr omgezet…

Zoek


Handig
Contributie
Downloads
E-mailadressen
Inschrijven cursussen
Kalender

Puppytraining
Startlicenties
Terreinregels
Verhuur

Kynologen Vereniging Nieuwegein

16 hours 7 minutes ago

Kynologenclub Culemborg e.o. organiseert in 2019 de cursus BFH ,Basiscursus Fokken en Houden van honden, (oud KK1)

Algemeen docent is Elly Weijenborg-Weggemans.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Betty den Haan-Peper
telefoon: 0344-880216
e-mail: kk@kcculemborg.nl.
Inschrijven via de site van K.C. Culemborg.

Kynologen Vereniging Nieuwegein

1 day 14 hours ago

Even een herhaling, er zijn nog schoentjes beschikbaar voor de PietFotoShoot. Doe eens gek en gun je hond een schoentje met lekkers uit een of andere hoek. Er is 24 november van 11:00 tot 15:00 uur van alles te doen bij K.V.N. Voor de hondjes die er nog in geloven, op de foto met Piet, een leuke piekenrace, laat je verrassen. Daarnaast wordt er ook nog een leuke en spannende speurtocht uitgezet. Dat wil je toch niet missen!
Koop voor maar €2.50 een schoentje bij de bar en kom de 24ste gezellig langs, het beloofd een leuke middag te worden.

 

Nieuws

Kynologenclub Culemborg e.o. organiseert in 2019 de cursus BFH (oud KK1)

Piet fotoshoot 24 november van 11:00 tot 15:00 uur

De nieuwste editie van Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer, is gepubliceerd. 

Nieuws van de Raad van Beheer over de vernieuwde opzet van de KK1 en KK2 cursus